ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนของผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ที่จังหวัดสกลนคร

เวลา 13.48 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ้ม-ป้าไท้ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และราษฎรบ้านหนองแข้ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 โดยนำบ้านของ นาง ไท้ แสงวงค์ มาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ เพื่อสืบทอดความภาคภูมิใจและความทรงจำอันงดงามให้คงอยู่เป็นสมบัติของลูกหลานราษฎรบ้านหนองแข้ สำหรับบ้านป้าทุ้ม เป็นหนึ่งในบ้านเรือนราษฎรหลายร้อยหลังที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรในปี 2521, 2523 และ 2525 โดยทรงรับราษฎรบ้านหนองแข้ เป็นสมาชิกศิลปาชีพฯ เพื่อให้มีรายได้เสริมจากการทอผ้าและอนุรักษ์ลวดลายผ้าไทย

ในการนี้ มีพระปฏิสันถารกับนาง เหมือย สุพร ลูกสาวป้าทุ้ม พร้อมบุตรหลานป้าทุ้ม-ป้าไท้ แล้วทอดพระเนตรการทอผ้าไหมลายโคมยอดสนของ นาง ไพบูลย์ ตองตาสี ซึ่งเป็นหลานสาวป้าไท้ และเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองแข้ ที่ยังคงสืบทอดการทอผ้ามาจนถึงปัจจุบัน โดยทอผ้าไหมจำหน่ายและส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ทุก 3 เดือน ซึ่งผ้าไหมลายโคมยอดสน เป็นลายเดียวกับฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ย้อมสีไหมด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้นสะเดา โดยเส้นพุ่งย้อมเปลือกสะเดาแล้วลงน้ำสนิมที่มีอยู่บ่อเดียวในอำเภอโคกศรีสุพรรณ ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนสีให้เห็นเส้นไหมชัดขึ้น

พร้อมทั้ง ทอดพระเนตรประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ฯ และการจัดแสดงฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (จำลอง) ซึ่งนาง ไท้ แสงวงค์ ได้รับพระราชทานมาเป็นต้นแบบอนุรักษ์ลวดลายโบราณ มีการจัดแสดงลายผ้าต่าง ๆ อาทิ ลายนกนางแอ่น และลายไอ่คำ เป็นลายผ้าซิ่นที่ป้าทุ้ม-ป้าไท้ สวมใส่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ แล้วสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทอดพระเนตรเห็นความสวยงามของลายผ้าซิ่น จึงมีพระราชเสาวนีย์ให้อนุรักษ์การทอผ้า และส่งเสริมการทอผ้าให้เป็นผลิตภัณฑ์จำหน่าย นอกเหนือจากการใช้สอยในครัวเรือน โดยราษฎรบ้านหนองแข้ ประกอบอาชีพทอผ้าและสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่แบบดั้งเดิม เริ่มตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนไหม การสาวไหม การตีเกลียว การลอกกาวไหม การย้อมสีธรรมชาติ การมัดหมี่หรือการสร้างลวดลายผ้า โดยมีนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร และผู้สนใจไปเรียนรู้การทอผ้า

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จาก 18 อำเภอของจังหวัดสกลนคร อาทิ กลุ่มทอผ้าบ้านกุดจิก อำเภอวานรนิวาส ที่ประกอบอาชีพทอผ้าจำหน่าย มีการพัฒนาจากทอผ้าขาวม้า เป็นผ้าย้อมคราม ผ้ามัดหมี่และผ้าฝ้าย โดยนำลายผ้าพระราชทาน "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" มาทอผ้าฝ้ายจำหน่ายเป็นผ้าชุดสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้า, กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านนางัว อำเภอสว่างแดนดิน แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอเป็นผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ หมวก กระเป๋า, กลุ่มทอผ้าวงศ์พระจันทร์ อำเภอโพนนาแก้ว ได้คิดค้นสีย้อมธรรมชาติจากดอกดินหรือดอกข้าวก่ำ ใช้ย้อมผ้าได้เป็นสีม่วงพาสเทล เป็นการประยุกต์ใช้พืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างให้เกิดความหลากหลายด้านสีสัน

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังศูนย์แสดง จำหน่าย ออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าคราม ไหมย้อมคราม พระราชทานพระวโรกาสให้ กลุ่มทอผ้าและหัตถกรรม 14 กลุ่ม เฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำในการพัฒนาลายผ้า เพื่อยกระดับผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นธรรมชาติและการบอกเล่าเรื่องราวประจำภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับและความต้องการของตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าและแฟชันแนวหน้าของเมืองไทย ไปร่วมให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่กลุ่มทอผ้าที่ไปเฝ้ารับเสด็จด้วย

ก่อนเสด็จกลับ ทอดพระเนตรการแสดงมนต์เสน่ห์ภูไท เป็นการฟ้อนภูไท ซึ่งเป็นการแสดงพื้นเมืองของจังหวัดสกลนคร

ข่าวอื่นในหมวด