ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565

เวลา 08.50 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 โดยปีนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 9 คน, เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 5 คน และดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต เข้ารับปริญญาบัตร รวม 2,844 คน

โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "ในวาระอันเป็นมงคลนี้ ขออัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2515 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงานของบัณฑิตต่อไป ความว่า "การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสำคัญ ที่เปิดทางให้บุคคลสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ความชำนาญ ในวิทยาการอันกว้างขวางลึกซึ้ง ซึ่งจะนำมาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญ ให้แก่ตนและสังคมได้โดยไม่มีเขตจำกัด ดังนั้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นนี้ จึงนับเป็นคนสำคัญ เป็นความหวังของชาติที่จะเป็นต้นคิดและเป็นผู้นำ นำพางานของชาติทุกสาขา และนำพาประชาชนทุกเหล่าทุกคน ให้ก้าวไปสู่ความเจริญ ความเป็นอิสระและความผาสุกมั่นคง บัณฑิตทุกคนจงทราบตระหนักในฐานะหน้าที่และความสำคัญของตนที่มีอยู่ดังนี้แล้ว ตั้งใจ ตั้งความเพียร ที่จะใช้กำลังความคิดสติปัญญา พร้อมทั้งความรอบคอบประกอบด้วยเหตุผล ให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวม ให้สมกับที่ได้รับความยกย่องสนับสนุนจากประชาชนทั้งชาติเป็นอย่างดีมาโดยตลอด"

ข่าวอื่นในหมวด