เช้าข่าว 7 สี

ครม. ต่อเวลาอีก 4 เดือน ช่วยค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน 7,500 ล้านบาท

เช้าข่าว 7 สี - คณะรัฐมนตรี ไฟเขียวทุ่มงบ 7,500 ล้านบาท ช่วยค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย ยาว 4 เดือน 

เป็นมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้านบาท สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม ถึง เมษายน

โดยผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 1-150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 92.04 สตางค์ต่อหน่วย โดยมีผลต่างค่า ft เรียกเก็บและส่วนลด 1.39 สตางค์ต่อหน่วย, ผู้ใช้ไฟฟ้า ระหว่าง 151-300 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 67.04 สตางค์ต่อหน่วยโดยมีผลต่างค่า FT เรียกเก็บและส่วนลด 26.39 สตางค์ต่อหน่วย คาดว่าจะมีผู้ได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ 19.66 ล้านราย

ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีเคยมีมติเห็นชอบมาตรการดังกล่าวให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,853.31 ล้านบาท