ข่าวออนไลน์7HD

คำสั่งกระทรวงฯ โยก อรรถพล นั่งเก้าอี้ รักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ

คำสั่งกระทรวงฯ โยก อรรถพล นั่งเก้าอี้ รักษาการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ
วันนี้ (25 ม.ค. 65) คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่และรักษาการแทน   โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารงานของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่เหมาะสมต่อภารกิจในความรับผิดชอบของส่วนราชการ อันจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงมอบหมายให้นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบตีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และให้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงนามโดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง