ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงาน และทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการทูบี นัมเบอร์ วัน จังหวัดพิจิตร

วานนี้ เวลา 18.25 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์ วัน ซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์ วัน มาเป็นแนวทางสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักศึกษา ส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีจิตอาสา

โดยชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน มีกิจกรรมเด่น อาทิ การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ส่งสมาชิกเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกทูบี นัมเบอร์ วัน ระดับประเทศ เข้าร่วมโครงการใครติดยายกมือขึ้น มีคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ตรวจปัสสาวะเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผลสำเร็จที่ได้คือ เกิดความภาคภูมิใจ และรู้คุณค่าของตัวเอง จากที่เคยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้กลับตัวและได้รับการยอมรับ ในปี 2565 ชมรมฯ ได้ผ่านเข้ารอบไปประกวดผลงานระดับประเทศ

ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ เปิดให้บริการมา 6 ปี มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 20 คน ให้คำปรึกษาปัญหาการเรียน ครอบครัว ความยากจน ความรัก และจัดกิจกรรมสร้างสุข เช่น หมอภาษา ดนตรี กีฬา ศิลปะเกมต่าง ๆ และกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์แก่สมาชิก

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์ วัน ของจังหวัด ที่ดำเนินมาเป็นเวลา 20 ปี ซึ่งจังหวัดพิจิตร และบริษัท นันยางการ์เมนท์ จำกัด สาขาพิจิตร อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2, อำเภอบางมูลนาก และชุมชนตำบลในเมือง ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์ วัน ระดับประเทศ รุ่นที่ 11 จำนวน 1 คน

โอกาสนี้ พระราชทานเข็มแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการทูบี นัมเบอร์ วัน และเลขาธิการมูลนิธิ ทูบี นัมเบอร์ วัน เข้ารับพระราชทานเงินเข้าโครงการฯ

จากนั้น พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร โรงพยาบาลพิจิตร ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เฝ้า โดยได้พระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง พร้อมกันนี้ พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การจัดการปัญหาอย่างเหมาะสม

ต่อมา ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์ วัน เพื่อรณรงค์เผยแพร่ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดพิจิตร มีสมาชิกทูบี นัมเบอร์ วัน 113,079 คน มีอำเภอทูบี นัมเบอร์ วัน ครบทุกอำเภอ มีชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์ วัน ครอบคลุมทั้ง 7 ประเภท

ข่าวอื่นในหมวด