ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดพัทลุง

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านโตน หมู่ที่ 7 อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 41 โครงการ แบ่งเป็นโครงการด้านแหล่งน้ำ, ด้านส่งเสริมอาชีพ, ด้านสวัสดิการสังคม/ศึกษา และด้านบูรณาการอื่น ๆ โดยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริโดยตรง และที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร รวมทั้งป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายบุญเอียด เส้งเอียด ราษฎรตำบลลำสินธุ์ ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ต่อมาปี 2563 หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วย สำนักงาน กปร. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ 2 สาย ความยาวกว่า 15,000 เมตร รวมทั้งก่อสร้างถังเก็บน้ำ, ระบบกรองน้ำผิวดิน, ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ และจุดจ่ายน้ำ ส่วนกรมชลประทาน ติดตั้งอุปกรณ์, จุดจ่ายน้ำ, ถังเก็บน้ำใส และกำแพงกันดินบริเวณเชิงเขา ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 สามารถส่งน้ำแก่ราษฎรบ้านคลองหมวย หมู่ที่ 1, บ้านสวนหมาก หมู่ที่ 2, บ้านห้วยทำผัง หมู่ที่ 4 และบ้านโหล๊ะอม หมู่ที่ 9 รวม 859 ครัวเรือน ให้มีน้ำอุปโภค-บริโภคได้พอเพียงตลอดทั้งปี

จากนั้น ไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอตะโหมด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาโครงการเพื่อช่วยการทำนาในจังหวัดพัทลุง ในปี 2520 ต่อมา ราษฎรตำบลตะโหมด ตำบลคลองใหญ่ และตำบลแม่ขรี ขอพระราชทานน้ำอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร โดยทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2534 และกรมชลประทาน ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและอาคารประกอบ เป็นทำนบดิน 3 แห่ง ได้แก่ ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ, ทำนบดินปิดช่องเขาขาด 1 และทำนบดินปิดช่องเขาขาด 2 พร้อมก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาวกว่า 34,000 เมตร ความจุ 34.76 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อแล้วเสร็จ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ต่าง ๆ ได้ อาทิ การเพาะปลูกช่วงหน้าแล้งในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด ประมาณ 38,000 ไร่, ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว 254 ไร่, โครงการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่หมู่บ้านอาพัดและหมู่บ้านใกล้เคียงอำเภอเขาชัยสน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นอกจากนี้ ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยช่วงฤดูฝน ในอำเภอตะโหมด อำเภอเขาชัยสน และอำเภอบางแก้ว รวมทั้ง เป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด และแหล่งอาหาร สร้างรายได้แก่ราษฎร ซึ่งมีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ 8 กลุ่ม ครอบคลุมพื้นที่กว่า 100,000 ไร่

โอกาสนี้ องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ให้ร่วมกันดูแลบำรุงรักษาโครงการฯ ให้ความรู้ และวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้กลุ่มผู้ใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวอื่นในหมวด