ข่าวในพระราชสำนัก

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวชิราลังการ พร้อมเชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระเทพวชิรเวที ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่วัดเพชรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เชิญหิรัญบัฏ พัดยศ ผ้าไตร และเครื่องยศสมณศักดิ์ ไปถวายแด่พระพรหมวชิราลังการ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระธรรมวราลังการ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า "พระพรหมวชิราลังการ ปูชนียฐานประยุต วิสุทธิภาวนาโกศล วิมลสีลสมาจารมุนี ตรีปิฎกคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" สถิต ณ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 ธรรมยุตและเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม จังหวัดเพชรบูรณ์

พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระเทพวชิรเวที ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชวิมลเมธี ขึ้นเป็น พระราชาคณะชั้นเทพ มีนามว่า "พระเทพวชิรเวที ศรีปริยัตยานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" สถิต ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสุโขทัย มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย และเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร จังหวัดสุโขทัย

ข่าวอื่นในหมวด