บังคับใช้แล้ว พ.ร.บ.กยศ. ฉบับใหม่ คงอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

บังคับใช้แล้ว พ.ร.บ.กยศ. ฉบับใหม่ คงอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

View icon 368
วันที่ 20 มี.ค. 2566 | 12.08 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
บังคับใช้แล้ว พ.ร.บ.กยศ. ฉบับใหม่ คงอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1 หากผิดนัดชำระคิดค่าปรับ 0.5 %ต่อปี และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน มีผลให้ผู้ค้ำประกันพ้นภาระหนี้

วันนี้ (20 มี.ค.66) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 มี.ค.66 โดยมีผลบังคับใช้วันถัดจากวันประกาศ คือตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค.66 เป็นต้นไป

ซึ่งสาระสำคัญของพ.ร.บ.ฉบับนี้มีการแก้ไขหลายมาตรา โดยมาตราที่สำคัญ คือ มาตรา 15 แก้ไขมาตรา 41 วรรคสอง ซึ่งระบุว่า ในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาห้ามมิให้กองทุนเรียกให้มีผู้ค้ำประกันทุกกรณี ซึ่งการแก้ไขมาตรานี้ ทำให้ผู้ค้ำประกันหนี้ กยศ.  พ้นภาระหนี้ไปโดยปริยาย และมาตรา 18 แก้ไขมาตรา 44 วรรคสอง ห้ามมิให้คิดอัตราดอกเบี้ยทบต้น โดยคณะกรรมการจะกำหนดให้เริ่มคิดดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้กู้นับแต่เวลาใด ภายหลังสำเร็จการศึกษา เลิกการศึกษา หรือพ้นสภาพการศึกษาแล้วก็ได้  โดยอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บต้องไม่เกิน 1% และคิดค่าปรับการผิดนัดชำระหนี้ ที่ไม่เกินร้อยละ 0.5% 

ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลาปลอดหนี้กยศ. สองปี หลังสำเร็จการศึกษา โดยต้องคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง