เกาะกระแสออนไลน์

เปิด 5 ขั้นตอนง่ายๆ ให้ผู้สูงอายุกู้เงิน วงเงินคนละ 30,000 บาท เป็นทุนใช้จ่าย

เปิด 5 ขั้นตอนง่ายๆ ให้ผู้สูงอายุกู้เงิน วงเงินคนละ 30,000 บาท เป็นทุนใช้จ่าย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ผ่านกองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ รายบุคคลวงเงินไม่เกินคนละ 30,000 บาท รายกลุ่มวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท (ผู้ร่วมกู้ไม่น้อยกว่า 5 คน) ชำระคืนเป็นรายงวด ภายใน 3 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้นำเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยดังกล่าว มาเป็นเงินทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ รวมถึงหมุนเวียนสภาพคล่องการใช้จ่ายให้กับผู้สูงอายุ ทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบ
.
คุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

• มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีความจำเป็นขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ
• มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
• มีสภาพร่างกายแข็งแรงประกอบอาชีพได้
• มีปัจจัยในการสนับสนุนการประกอบอาชีพ
• มีสถานที่ประกอบอาชีพอยู่จังหวัดเดียวกันกับที่ยื่นขอกู้ยืม
• ไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ
.
คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

• มีอายุไม่เกิน 59 ปีบริบูรณ์
• เป็นผู้มีรายได้หรือเงินเดือนประจำ
• มีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร์อยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้กู้ยืม
•ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้กู้ยืม ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ค้ำประกันให้กับบุคคลอื่นที่ขอกู้ยืม
.
เอกสารประกอบการกู้เงิน
• บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้กู้ - ผู้ค้ำ)
• ทะเบียนบ้าน (ผู้กู้ - ผู้ค้ำ)
• หนังสือรับรองเงินเดือนผู้ค้ำประกัน ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) ใบมรณะบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิต (ถ้ามี) ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
• กรณีผู้ยื่นคำร้องมีอายุ 80 ปีขึ้นไป ควรมีใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพ

สามารถกู้ยืมเงินผ่านเว็บไซต์กองทุนผู้สูงอายุ olderfund.dop.go.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2354 6100 กองทุนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ) กรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัด ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ไทยคู่ฟ้า 
6425172f3193b7.56527527.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง