ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 09.13 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสันต์ ฉิมหาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเฝ้าด้วย

นายชัย บุญสุยา ประธานกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์ นำคณะผู้แทนกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โอกาสนี้ พระภิกษุ ร่วมเฝ้าด้วย

นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2565 สมทบกองทุนช่วยเหลือนิสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นางสาวสุแพรวพรรณ ตันติพลาผล และนางสาวเมธินี ตันติพลาผล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
- นางสาวมาริษา คุวานันท์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 75698 ตั้งอยู่ที่ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
- นายฉลอง จำนงค์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 58584, 58585, และ 58586 ตั้้งอยู่ที่ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา
- นางสาวศรีรัจน์ สุคนธ์พันธุ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 78105 ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นำคณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พร้อมผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการประกวดนาฏศิลป์ไทย และการประกวดดนตรีไทยของโครงการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการจัดการประกวดฯ โอกาสนี้ ผู้แทนผู้ชนะเลิศการประกวดฯ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

นางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี (Ms. Muna Abbas Mahmood Radhi) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เวลา 14.07 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ นำคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 ดังนี้

- คณะมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ
- คณะกองบัญชาการกองทัพไทย
- คณะกองทัพบก
- คณะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- คณะกระทรวงมหาดไทย
- คณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
- คณะการประปานครหลวง
- คณะการไฟฟ้านครหลวง
- คณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- คณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- คณะธนาคารออมสิน
- คณะธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- คณะธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- คณะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- คณะบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- คณะบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- คณะบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลา 14.52 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังฮอล 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 21 โอกาสนี้ พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ และพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2566

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ ภายในงาน เช่น นิทรรศการแสดงหนังสือดีเด่น ประจำปี 2566 อาทิ หนังสือกวีนิพนธ์ เรื่อง เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม, หนังสือนวนิยาย เรื่อง เส้นทางสายลึกลับ, หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่อง เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบาน, นิทรรศการวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ากับการสร้างแรงบันดาลใจ และนิทรรศการพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมข้ามชาติข้ามวัฒนธรรมในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดแสดงพระราชนิพนธ์แปลอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะภาษาจีน อาทิ นารีนครา, ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน และหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดเรื่อง "มรกต"

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 9 เมษายนนี้ ภายใต้แนวคิด "Bookfluencer" หมายถึง ผู้นำอ่าน หรือผู้อ่านนำ เป็นกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดและการตัดสินใจของคนที่ติดตามในแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นผู้แนะนำหนังสือให้กับผู้ติดตามให้ได้เปิดมุมมองทางความคิดด้วยการอ่าน รวมถึงการแนะนำหนังสือที่ดีที่ควรค่าแก่การอ่าน โดยมีสำนักพิมพ์เข้าร่วม 333 ราย จำนวน 905 บูธ แบ่งโซนจำหน่ายหนังสือทั้งหมด 7 หมวด ได้แก่ หนังสือเด็กและการศึกษา, หนังสือต่างประเทศ, หนังสือเก่า, หนังสือการ์ตูนและวัยรุ่น, หนังสือนิยายและวรรณกรรม, หนังสือนิยายวาย และหนังสือทั่วไป ทั้งนี้ งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ จัดที่ฮอล 5-7 ชั้น LG โดยในช่วง 3 วันแรกเปิดให้บริการถึงเที่ยงคืน ส่วนวันที่ 2-9 เมษายน เปิดระหว่างเวลา 10.00-21.00 น.

เวลา 17.30 น. เสด็จพระราชดำเนินไปห้องเพลนนารี่ ฮอล 2-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ World Congress of Nephrology 2023 (WCN 2023) หรือการประชุมโรคไตนานาชาติ ซึ่งสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาพันธ์โรคไตสากล และสมาพันธ์โรคไตเอเชียแปซิฟิก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2566 เพื่อสร้างองค์ความรู้ พัฒนา และต่อยอดความรู้ด้านวิชาการไตให้ก้าวหน้าทันสมัย สามารถแก้ปัญหาวิกฤตไตที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมโรคไต พร้อมสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับนานาชาติ ให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รุ่นเยาว์ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญสาขาไตด้านต่าง ๆ โดยมี อายุรแพทย์โรคไต กุมารแพทย์โรคไต แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องจากนานาประเทศเข้าร่วมประชุม

ข่าวอื่นในหมวด