ข่าวในพระราชสำนัก

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ด้านการติดตามผลการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในระยะฟื้นฟู และนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์

ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีปิด "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน ด้านการติดตามผลการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในระยะฟื้นฟู และนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์" ซึ่งฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตามผลการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในระยะฟื้นฟู และนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในจังหวัดผ่านกระบวนการถอดบทเรียน และนำผลที่ได้มาเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ อาสาสมัครผู้ช่วยงานสังคมสงเคราะห์ และวิทยากร ร่วมประชุม 104 คน ทำกิจกรรมในรูปแบบการฝึกอบรม เน้นการบรรยายแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกปฏิบัติจริง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกิจกรรมร่วมคิดร่วมออกแบบ : Next step การปฏิบัติงานในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการประชุม

ข่าวอื่นในหมวด