ประกาศผลคะแนน A-Level

View icon 1.8K
วันที่ 17 เม.ย. 2566 | 11.06 น.
ห้องข่าวภาคเที่ยง
แชร์
ห้องข่าวภาคเที่ยง - ทปอ.ประกาศผลสอบ A-Level แล้ว เด็ก ๆ ทำคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ได้ดีที่สุด 56.439 จากคะแนนเต็ม 100 ขณะที่วิชาเคมี และคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ออกมาน้อยที่สุด

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสอบ A-Level จำนวน 16 รายวิชา ที่เด็ก ๆ กว่า 180,000 คน จะได้นำผลคะแนนไปใช้ประกอบในการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 หรือ ทีแคส 66 ในรอบ 2 โควตา รอบ 3 แอดมิชชัน และรอบ 4 รับตรง

ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย A-Level 66 ในวิชาหลักเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว อย่างเช่น วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 56.4 จากคะแนนเต็ม 100, สังคมศึกษา 41.59, ภาษาอังกฤษ 46, คณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่ง 19.4, คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 พื้นฐาน 32.1 ขณะที่ ฟิสิกส์ 21 คะแนน, เคมี 18.4 คะแนน, ชีววิทยา 32.78 และ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 33.7 คะแนน

สำหรับ TCAS รอบ 3 หรือ แอดมิชชั่น ที่เป็นรอบใหญ่ที่สุด เด็ก ๆ จะได้นำคะแนนสอบ ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ได้ 10 อันดับคณะวิชา โดยคะแนนรวม TCAS คำนวณจากเกรดเฉลี่ยรวม หรือ GPAX , TGAT หรือ วิชาความถนัดทั่วไป, TPAT หรือ วิชาความถนัดทางวิชาชีพ และคะแนน A-Level ที่แต่ละคณะ และภาควิชา จะได้กำหนดสัดส่วนคะแนน และรายวิชาที่ใช้คัดเลือกแตกต่างกันไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง