ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

View icon 65
วันที่ 26 พ.ค. 2566 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ศาลามหามงคล โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ จากสำนักงานองคมนตรี สำนักพระราชวัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ และกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ซึ่งการบริจาคโลหิตเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งมีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรองบริจาคโลหิตได้ 258 คน ได้โลหิตรวม 116,100 ซีชี ทั้งนี้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรอง สำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง