ธนาคารออมสิน ช่วยปิดหนี้นอกระบบ! ปล่อยกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน เช็กคุณสมบัติที่นี่

ธนาคารออมสิน ช่วยปิดหนี้นอกระบบ! ปล่อยกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน เช็กคุณสมบัติที่นี่

View icon 18.0K
วันที่ 7 มิ.ย. 2566
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ กู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน ชำระคืนในเวลาไม่เกิน 5 ปี

เงื่อนไข
- เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ

วงเงินกู้
- ให้กู้ตามมูลหนี้นอกระบบจริง และตามความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย
- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม
- 100 บาท ต่อสัญญา

ระยะเวลาการชำระ
- ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

- เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
- สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
- มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
- เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่