ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2561-2564

View icon 161
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 10.40 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2561-2564 จำนวน 39 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,901 คน ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และมอบแก่ประธานองคมนตรี โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ได้ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการประพฤติตน

สถาบันพระบรมราชชนก จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบัน พระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 คณะ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ รวมทั้งได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นในปี 2566 เพื่อผลิตบุคลากรด้านสุขภาพออกไปปฏิบัติงาน ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทั่วประเทศ มีวิทยาลัยในสังกัด 39 แห่ง และจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท กำหนดปริญญาใน 4 สาขา ได้แก่ สาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชนและประเทศ