องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่

View icon 75
วันที่ 7 มิ.ย. 2566
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2566 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในองค์กร ให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนโยบายของมูลนิธิโครงการหลวง อาทิ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ที่นำรูปแบบการพัฒนาแบบโครงการหลวงโมเดล มาแก้ปัญหาการใช้พื้นที่ที่ไม่ถูกต้อง ปัจจุบัน เส้นทางคมนาคมสะดวกสบายขึ้น มีไฟฟ้าใช้ และมีระบบการสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์ ขณะนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค โดยเร่งดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร จัดทำระบบกระจายน้ำในพื้นที่บ้านห้วยขนุน บ้านห้วยโป่ง บ้านทีวะเบยทะ และบ้านห้วยสินา รวมทั้งส่งเสริมอาชีพในพื้นที่การเกษตร รวม 2,200 ไร่ ตลอดจน ได้จัดฝึกอบรมผ้าทอย้อมสีธรรมชาติแก่ชุมชนชาวปกาเกอะญอ และนำมาประยุกต์ตกแต่งในรูปแบบใหม่ที่ร่วมสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ชนเผ่า การอบรมการร้อยสร้อยร้อยสาย สู่การเปิดตลาดออนไลน์

ในตอนบ่าย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ่อเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์ และอาคารแปรรูปปลาเรนโบว์เทราต์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงบนพื้นที่สูงป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งมีจำนวนบ่อเพาะเลี้ยง 8 บ่อ และอยู่ระหว่างก่อสร้างเพิ่มอีก 22 บ่อ ทำให้เพิ่มจำนวนการเพาะเลี้ยงปลาฯ ได้ถึง 60,000 ตัว โดยปลาเรนโบว์เทราต์ต้องการน้ำในอุณหภูมิไม่เกิน 24 องศาเซลเซียส มีความใสสะอาด ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ศูนย์วิจัยฯ จึงได้ผันน้ำจากแม่น้ำขุนห้วย ซึ่งมีคุณสมบัติตรงความต้องการในการเพาะเลี้ยง และในกระบวนการแปรรูปเพื่อจำหน่าย โดยจะมีการปรับพื้นที่โรงเก็บกาแฟเดิมเป็นอาคารแปรรูปที่ได้มาตรฐาน และยังเป็นการสร้างงานในชุมชน เพิ่มอาชีพทางเลือกให้แก่ราษฎรในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย

ข่าวอื่นในหมวด