สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารอเนกประสงค์ "ยุวสิริธำรง" ที่โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า จังหวัดปทุมธานี

View icon 289
วันที่ 17 ก.ย. 2566 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 17.57 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันได้ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฉบับที่ 5 ประสบผลสำเร็จดี, ด้านสุขภาพอนามัย นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ บริโภคอาหารถูกต้องและมีสุขนิสัยที่พึงประสงค์, ด้านวิชาการพบว่า ผลคะแนนทางการศึกษาในทุกระดับชั้นมีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาที่ต้องสอนเสริม ครูจะจัดกิจกรรมเพิ่มเติม เช่น จัดค่ายภาษาไทย และจัดติวข้อสอบโอเน็ต, ด้านการงานอาชีพ เน้นสอนให้นักเรียนเรียนรู้อาชีพการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต นำผลผลิตไปใช้ประโยชน์ ส่งโรงอาหาร แปรรูป และจำหน่ายหน้าโรงเรียน

จากนั้น ทรงเปิดอาคาร "ยุวสิริธำรง" เป็นอาคารอเนกประสงค์ สร้างขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักเรียน และให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคาร "ยุวสิริธำรง" หมายถึง อาคารที่ธำรงไว้ซึ่งสิริมงคลของเด็ก

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ 10 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เช่น โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า โรงเรียนวัดฉาง และโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส โดยโรงเรียนส่วนใหญ่มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อย กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกตรจังหวัดปทุมธานี ได้เข้าไปส่งเสริม โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ให้ทำเกษตรแบบแนวตั้ง ปลูกผักในวงบ่อ ทำกระถางใยกล้วย เพาะถั่วงอก ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แปรรูปเห็ดนางฟ้าภูฐาน และหอยเชอรี่สีทอง ทำเป็นอาหารคาว อาหารหวาน ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ

จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ได้แก่ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนทำกิจกรรม ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เรียนรู้เรื่องการจัดทำบัญชี บันทึกการประชุม และเสริมสร้างลักษณะนิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักและอุดมการณ์สหกรณ์

กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีฐานการเรียนรู้ที่สำคัญ เช่น "แค่พอเพียงก็เพียงพอ" สอนเรื่องการบริหารจัดการภายใต้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, "ขยะในมือน้องต้องขยาย" ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนปลอดขยะ หรือ zero weste school ที่ได้มาตรฐานต่อไป ส่วนกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "เรื่องสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" รวบรวมพรรณไม้ในโรงเรียนไว้ได้มากกว่า 20 ชนิด นักเรียนสามารถสืบค้นได้ทางระบบคิวอาร์โค้ด มีทั้งภาพถ่ายพรรณไม้, ภาพถ่ายพรรณไม้แห้ง, ภาพถ่ายพรรณไม้ดอง และภาพถ่ายพรรณไม้เฉพาะส่วน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในวงกว้าง และบูรณาการสู่การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ต่อไป

โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ตั้งขึ้นเมื่อปี 2468 เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลบางเดื่อ 1 ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 392 คน มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวม 21 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง