ผู้ว่าฯนครปฐม เรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งจังหวัด

ผู้ว่าฯนครปฐม เรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งจังหวัด

View icon 316
วันที่ 19 ก.ย. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ผู้ว่าฯ นครปฐม เรียกประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทั้งจังหวัด! เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงอุดมการณ์ในฐานะผู้นำปกครองท้องที่

วันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ หอประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมโดย นครปฐม มี 7 อำเภอ 930 หมู่บ้าน มีกำนัน 106 คน

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดนครปฐม นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ทำการปกครองอำเภอทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีคำสั่งต้องอบรมให้ครบถ้วนตลอดวัน ห้ามกลับจนกว่าจะเสร็จสิ้น พร้อมกำชับให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้านนำสมุดบันทึกผลการปฏิบัติงานของตนเองติดตัวมาอบรมด้วยทุกคน

พร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบกำกับดูแล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของตนเอง ให้เข้ารับการอบรมครบถ้วนทุกคน และทุกหัวข้อการอบรม หากมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนใด ไม่เข้ารับการอบรมด้วยตนเอง หรือไม่อยู่รับการอบรมจนเสร็จสิ้น ให้ชี้แจงเป็นหนังสือ โดยต้องมีหนังสือชี้แจงของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คนนั้นๆเอง หนังสือชี้แจงของปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ และหนังสือชี้แจงของนายอำเภอ จำนวน 3 ฉบับต่อหนึ่งราย รวมทั้งให้กำชับความตรงต่อเวลา โดยต้องรายงานตัวลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นทุกคน ก่อนเวลา 08.30 น.

เพื่อแสดงให้เห็นว่า จังหวัดและอำเภอ สามารถควบคุม กำกับ ดูแล บังคับบัญชา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของตนเองได้หรือไม่ และมีความสามารถเพียงใด หากภารกิจเพียงเท่านี้ ยังไม่สามารถดำเนินการให้ประสบผลสำเร็จได้ ย่อมแสดงให้ทราบถึง การหย่อนความสามารถ ของผู้บังคับบัญชา ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบ ในทุกระดับทั้งจังหวัดและอำเภอ ประชาชนย่อมไม่เชื่อมั่นในการทำงานตามที่เป็นประเด็นต่อการทำงานในพื้นที่ทุกๆเรื่องตลอดมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายอาวุธปืน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับทราบนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดนครปฐม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ให้ตระหนักถึงอุดมการณ์ในฐานะผู้นำปกครองท้องที่ รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ แนวคิด และวิธีทำงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงรับฟังปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน        ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง