เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่มอบนโยบายผู้บริหารทั่วประเทศ

เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่มอบนโยบายผู้บริหารทั่วประเทศ

View icon 1.1K
วันที่ 19 ก.ย. 2566 | 10.54 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่มอบนโยบายผู้บริหารทั่วประเทศ เผย จะบริหารงานด้วยหลักของพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ 4 ถือเป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา

พลตํารวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี 19 กันยายน 2566 เปิดการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ รวมจํานวน กว่า 1,000 คน ที่สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ซึ่งภายหลังการเปิดงาน 2 ทศวรรษ 20 ปี สพฐ. “สานต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคตเด็กไทย” ได้กล่าวนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาต่อผู้บริหารทั่วประเทศอีกครั้ง คือ 1) ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) มีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และ ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา (1 นักเรียน 1 Tablet) 2) มุ่งเน้นเรื่องโรงเรียนคุณภาพตั้งเป้า 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ สร้างโอกาสให้กับเด็กในชนบท 3) ระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต ทำอย่างไร ให้เด็กนักเรียน รู้จักตนเอง 4) ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ

นอกจากการจัดประชุมสัมมนาแล้ว ยังได้จัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงาน ที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนแสดงถึงความคาดหวังของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอนาคต ภายใต้งาน 2 ทศวรรษ สพฐ. “สานต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคต เด็กไทย”  ดังนั้น จึงถือโอกาสนี้ ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่กำกับดูแล สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนดูแลนักเรียนเป็นจำนวนมาก ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายข้างต้น และปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังกล่าวว่า ตนจะบริหารงานด้วยหลักของพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจ 4 ถือเป็นหลักคำสอนที่สำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ซึ่งมีประโยชน์ต่อการดับทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต