นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562

View icon 196
วันที่ 21 ก.ย. 2566 | 20.11 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีผู้เข้ารับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ จำนวน 15 คน และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 จำนวน 417 คน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ มีไว้สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง และได้มีอุปการคุณช่วยเหลือกิจการลูกเสืออย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง

ส่วน "เหรียญลูกเสือสดุดี" เป็นเหรียญสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ สำหรับพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้ตรวจการลูกเสือ กรรมการลูกเสือ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ และบุคคลอื่นที่มีอุปการคุณต่อการลูกเสือ ทั้งนี้ มีผู้ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 ประจำปี 2562 จำนวน 154 คน และชั้นที่ 3 จำนวน 297 คน

ข่าวอื่นในหมวด