พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2566

View icon 125
วันที่ 21 ก.ย. 2566 | 20.13 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยตั้งแต่ปี 2561-2566 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ตามบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวม 134 โครงการ ในพื้นที่ 1,027 หมู่บ้านของจังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี

พร้อมติดตามการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นจากคณบดีคณะต่าง ๆ และรับฟังการนำเสนอผลงานกิจกรรมการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ที่นอกจากจะได้ผลลัพธ์เป็นนวัตกรรมเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแล้ว ยังเป็นการมุ่งเน้นประสบการณ์ชีวิตที่ผูกพันกับท้องถิ่น มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มี Soft Skill แห่งศตวรรษที่ 21 ที่ผู้ประกอบการต้องการ

และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยฯ ที่ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ อาทิ โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก, โครงการส่งเสริมความความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง