นิด้าโพล ขรก.เงินเดือนไม่พอค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเงินเดือนแบ่งจ่าย 2 รอบ

นิด้าโพล ขรก.เงินเดือนไม่พอค่าใช้จ่าย ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเงินเดือนแบ่งจ่าย 2 รอบ

View icon 142
วันที่ 24 ก.ย. 2566 | 11.34 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
นิด้าโพลเปิดผลสำรวจ เงินเดือน ขรก.ไม่พอกับค่าใช้จ่าย กว่า 70% ไม่เห็นด้วยเงินเดือนแบ่งจ่าย 2 รอบ ขณะที่ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายจบ ป.ตรี เงินเดือน 25,000 บาท โพลนี้สอบถามจาก ขรก.-ลูกจ้าง ตั้งแต่เงินเดือนไม่ถึงหมื่น ไปจนถึงเกิน  4 หมื่น

เงินเดือนข้าราชการแบ่งจ่าย 2 งวด วันนี้ (24 ก.ย.66) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เงินเดือนข้าราชการ” ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-21 ก.ย.66 จากกลุ่มข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ กระจายทุกภูมิภาค จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเพียงพอของเงินเดือนที่ได้รับไม่รวมรายได้พิเศษอื่น ๆ ที่ถูกกฎหมาย กับการใช้จ่ายและการมีเงินเก็บ ในปัจจุบัน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 44.81 ระบุว่า ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและไม่มีเงินเก็บ รองลงมา ร้อยละ 28.32 ระบุว่า เพียงพอต่อการใช้จ่ายและมีเงินเก็บ และร้อยละ 26.87 ระบุว่า เพียงพอต่อการใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ

650fbd6fec49d9.19955468.PNG

ด้านความเพียงพอของเงินเดือนที่ได้รับเมื่อรวมรายได้พิเศษอื่น ๆ ที่ถูกกฎหมาย กับการใช้จ่ายและการมีเงินเก็บในปัจจุบัน พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 31.76 ระบุว่า เพียงพอต่อการใช้จ่ายและมีเงินเก็บ รองลงมา ร้อยละ 24.12 ระบุว่า เพียงพอต่อการใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ ร้อยละ 22.90 ระบุว่า ไม่มีรายได้พิเศษอื่น ๆ (ที่ถูกกฎหมาย) และร้อยละ 21.22 ระบุว่า ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและไม่มีเงินเก็บ

ส่วนการมีหนี้สินจากการกู้ยืม พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 44.35 ระบุว่า มีหนี้สินกับสถาบันทางการเงิน รองลงมา ร้อยละ 43.36 ระบุว่า มีหนี้สินกับสหกรณ์ ร้อยละ 25.57 ระบุว่า ไม่มีหนี้สินใด ๆ และร้อยละ 3.66 ระบุว่า มีหนี้สินนอกระบบ (รวมถึงการกู้ยืมเงินจากเพื่อน ญาติพี่น้อง)

650fbd8550ecb4.18765788.PNG

สำหรับความคิดเห็นต่อแนวคิดของรัฐบาลเกี่ยวกับการแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 71.30 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย รองลงมา ร้อยละ 11.83 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 8.32 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 7.71 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย และร้อยละ 0.84 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อนโยบายเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาท พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 57.86 ระบุว่า เห็นด้วยมาก รองลงมา ร้อยละ 20.38 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 13.36 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 7.94 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย และร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

650fbd94d9c379.28912260.PNG

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 83.21 ประกอบอาชีพข้าราชการ ร้อยละ 4.88 ประกอบอาชีพพนักงานของรัฐ ร้อยละ 5.80 ประกอบอาชีพลูกจ้างของรัฐ และร้อยละ 6.11 ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในจำนวนดังกล่าว ร้อยละ 4.89 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 31.68 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 26.26 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 16.49 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 18.70 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง