“ธนาธร” ชนะคดี ที่ดิน “ราชบุรี” ศาลพิพากษา ซื้อมาโดยสุจริต

“ธนาธร” ชนะคดี ที่ดิน “ราชบุรี” ศาลพิพากษา ซื้อมาโดยสุจริต

View icon 277
วันที่ 27 ก.ย. 2566 | 14.55 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
“ธนาธร” ชนะคดี ที่ดิน “ราชบุรี” ศาลพิพากษา ซื้อมาโดยสุจริต สั่งกรมที่ดินชดใช้ค่าเสียหาย 4.9 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3 % ต่อปี ภายใน 60 วัน นับแต่คดีถึงที่สุด

เมื่อวันที่ 27 กันยายน ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษายกฟ้อง กระทรวงมหาดไทย (มท.) อธิบดีกรมที่ดิน และปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีที่มีคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน ที่ 747/2565 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3.ก. เลขที่ 158 และเลขที่ 159 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 43 ไร่ 3 งาน และเนื้อที่ 38 ไร่ 67 ตารางวา ตามลำดับ ของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า เนื่องจากตำแหน่งที่ดินตามหนังสือ น.ส.3.ก. ทั้งสองแปลง พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร "ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2512 จึงเป็นการออกหนังสือ น.ส.3.ก. ที่เป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ห้ามมิให้ดำเนินการในเขตป่าไม้ถาวร และเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3.ก.) และ การที่กระทรวงมหาดไทย กับ ปลัด มท. มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของนายธนาธรที่ขอเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ใช้ดุลพินิจชอบด้วยกฎหมายแล้ว

แต่การที่นายอำเภอจอมบึง ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการออกหนังสือ น.ส.3.ก. ไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง ความรู้ความชำนาญ และความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบสภาพ และที่ตั้งของที่ดินดังกล่าวว่า เป็นที่ดินที่ต้องห้ามออกหนังสือ น.ส.3.ก. ตามกฎหมายหรือไม่ ได้ออกหนังสือ น.ส.3.ก. เลขที่ 158 ให้แก่ นาย อ. และออกหนังสือ น.ส.3.ก. เลขที่ 159 ให้แก่ นาย ช. เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2521 ตามโครงการเดินสำรวจ โดยมิได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามตามกฎหมาย

ต่อมามาการขายหลายทอด จนกระทั่งขายให้แก่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จึงเป็นบุคคลที่ซื้อที่ดินดังกล่าวโดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และได้รับความเสียหาย การกระทำของนายอำเภอจอมบึง ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการละเมิดต่อนายธนาธร กรมที่ดิน จึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของนายอำเภอจอมบึง

จึงพิพากษาให้กรมที่ดิน ชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน 4,912,311.21 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามที่กำหนด จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้  ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คืนค่าธรรมเนียมศาลแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีแก่นายธนาธร คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง