ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566

View icon 65
วันที่ 28 ก.ย. 2566 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วานนี้ เวลา 19.15 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสามย่าน มิตรทาวน์ พระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards หรือ รางวัลกินรี ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตั้งแต่ปี 2539 เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าบริการทางการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดความยั่งยืนในมิติของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ การแข่งขันด้านคุณภาพ และสร้างการท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทั้งภาพรวมระดับโลก และระดับประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีการจัดการการท่องเที่ยวได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในปีนี้ มีผู้ประกอบการสมัครเข้าประกวด 908 ผลงานในสาขาต่าง ๆ 5 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว, ที่พักนักท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, รายการนำเที่ยว และการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นรางวัลใหม่ เพื่อตอกย้ำเป้าหมายการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน Sustainable Tourism Goals มุ่งสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์อย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model 

โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ในทุกมิติเกี่ยวกับการท่องเที่ยว พิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก

ในการนี้ พระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย Thailand Tourism Awards หรือ รางวัลกินรีแก่ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย รางวัล Hall of fame 9 รางวัล, รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards 75 รางวัล และรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awards 160 รางวัล

จากนั้น พระราชทานพระดำรัสความว่า

รางวัล Hall of fame เป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards ต่อเนื่องกัน 3 ครั้ง นอกจากรางวัล Hall of fame, รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards และรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awards แล้ว ยังมีรางวัลเกียรติบัตร Thailand Tourism Certificate ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด