ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2565

View icon 135
วันที่ 20 พ.ย. 2566 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วานนี้ เวลา 19.07 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ประจำปีการศึกษา 2565 รวม 841 คน

สำหรับพระโอวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตมีความว่า "เป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิต คือ ต้องเรียนรู้ให้เกิดปัญญาในตนเอง สามารถ "ทำอะไรได้" "คิดอะไรเป็น" และ "เห็นคุณค่าสังคม" มุ่งเน้นในการพัฒนาด้านคุณภาพมนุษย์ และสังคม การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน และสำคัญยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงพื้นฐาน บ้านเมืองใดที่มีความมั่นคงในด้านต่าง ๆ ที่ดี จะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามั่นคงได้ นอกจากวิชาความรู้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ในการสร้างสรรค์ความเจริญแล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งทุกคนจำเป็นต้องมีก็คือ วินัย วินัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลมีระเบียบแบบแผนที่ดีทั้งกายและใจ พร้อมสามารถประพฤติตน ปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ และความเจริญได้ ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความสงบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย บุคคลผู้มีความรู้ มีวินัย จึงเป็นผู้ที่สามารถนำพาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้บรรลุถึงความเจริญ และความมั่นคงอันวัฒนาถาวรต่อไปได้"

ข่าวอื่นในหมวด