สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่ภาคอีสาน ณ จังหวัดสุรินทร์

View icon 111
วันที่ 27 พ.ย. 2566 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 08.36 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข ควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัด โดยบูรณาการแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียว และโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ซึ่งเชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และสิ่งแวดล้อม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย ห่างไกลจากโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

โอกาสนี้ พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สัตว์จรจัด จำนวน 500 โดส เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อันตรายถึงแก่ชีวิต

ในการนี้ ทรงงานทางสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ผ่าตัดทำหมัน ให้สัตว์เลี้ยงของประชาชน และสัตว์จรจัด เพื่อควบคุมประชากรสัตว์ ที่มีมากเกินความดูแล เนื่องด้วยการทำหมันเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดี ลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ และช่วยป้องกันการเป็นสัด ลดพฤติกรรมแปรปรวน ดุร้าย โดยทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ มีพระวินิจฉัยเลือกวิธีใช้ยาสลบตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่เริ่มการผ่าตัด จนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัด

นอกจากนี้ ยังมีการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในชนบท ให้สามารถเข้าถึงการตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคในเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยทรงห่วงใยปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งมีทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ทั้งจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ โรงพยาบาลสุรินทร์ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยมีผู้ป่วยส่งต่อเพื่อเข้ารับการตรวจรักษาอย่างละเอียด ที่โรงพยาบาลสุรินทร์ 6 คน

ส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ" ซึ่งปัจจุบัน อยู่ในระยะที่ 2 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนาม ให้บริการทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทรงมุ่งมั่นที่จะรณรงค์ให้ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพอย่างจริงจัง เข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรับมืออย่างถูกวิธี และมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง