ก่อนซื้อห้องชุด ต้องตรวจสอบที่จอดรถก่อน!

ก่อนซื้อห้องชุด ต้องตรวจสอบที่จอดรถก่อน!

View icon 45
วันที่ 28 พ.ย. 2566 | 14.54 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ปัญหาโลกแตก! กรมที่ดิน เตือน ก่อนตัดสินใจซื้อห้องชุด ต้องตรวจสอบให้ชัดเจน ว่า มีที่จอดรถยนต์มากน้อยเพียงใด เป็นทรัพย์ส่วนกลาง ทรัพย์ส่วนบุคคล จำนวนกี่คัน

นายสุวิชัย  สินบังเกิด ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องที่จอดรถยนต์ในอาคารชุดเป็นปัญหาใหญ่ของเจ้าของร่วมในอาคารชุดทุกแห่ง เนื่องจากจำนวนที่จอดรถยนต์กับจำนวนห้องชุดมีไม่เท่ากัน

ทั้งนี้ ในการยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุด ผู้ขอจดทะเบียนต้องยื่นหลักฐานโฉนดที่ดินและอาคารซึ่งต้องเป็นอาคารที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยการพิจารณาใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจสอบสัดส่วนของจำนวนที่จอดรถยนต์กับพื้นที่ของอาคารซึ่งต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด แต่ผู้ประกอบการหรือผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดอาจกำหนดให้มีจำนวนที่จอดรถยนต์มากกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ได้

อาคารชุดเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ก่อนเปิดใช้อาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจสอบด้วยว่าอาคารดังกล่าวได้ก่อสร้างตามแบบที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ จึงจะออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารได้ สำหรับการจดทะเบียนอาคารชุดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่จอดรถยนต์เป็นได้ทั้งทรัพย์ส่วนกลางและทรัพย์ส่วนบุคคลเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุด ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อห้องชุดควรตรวจสอบว่าอาคารชุดดังกล่าวมี ที่จอดรถยนต์มากน้อยเพียงใด ที่จอดรถยนต์เป็นทรัพย์ส่วนกลาง ทรัพย์ส่วนบุคคล หรือเป็นทรัพย์ส่วนกลางจำนวนกี่คัน เป็นทรัพย์ส่วนบุคคลจำนวนกี่คัน

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบจำนวนที่จอดรถยนต์ของอาคารชุดที่จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว ได้ที่สำนักงานที่ดินในท้องที่ที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ ส่วนกรณีที่ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุดสามารถตรวจสอบได้จากใบอนุญาตก่อสร้างอาคารกับเจ้าของโครงการ