องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และน่าน

View icon 124
วันที่ 30 พ.ย. 2566 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงาน กปร. เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการขุนศึก กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317 ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญถุงพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 317, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน 319 และชุดพัฒนาสัมพันธ์ 3219 รวม 80 ถุง

โอกาสนี้ เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน พร้อมรับฟังสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย-ลาว

จากนั้น เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกอก-บ้านจูน ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เชิญเสื้อกันหนาวไปมอบแก่นักเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกอก-บ้านจูน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 40 คน และเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงาน รวม 158 ถุง พร้อมติดตามการดำเนินโครงการฯ ซึ่งเกิดขึ้นจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านจูนใต้ เมื่อปี 2543 ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎร และสภาพป่าที่ถูกทำลาย จึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคง และมุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้

ปัจจุบัน มีการส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านกอกหลวง, บ้านกอกน้อย, บ้านจูนเหนือ และบ้านจูนใต้ กว่า 400 ครัวเรือน มีรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ กาแฟพันธุ์อาราบิก้า, ข้าวลืมผัว และมะแขว่นหอม เครื่องเทศผสมอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ รวมถึงส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้าพื้นเมือง ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ราษฎรมีความรักและหวงแหนป่า รวมถึงมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านกอก-บ้านจูน ที่เป็นฐานการเรียนรู้ด้านการเกษตร เปิดโอกาสให้คนในชุมชน เข้ามาศึกษาเรียนรู้ การเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า เลี้ยงหมู เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และเลี้ยงปลา

ข่าวอื่นในหมวด