ครม.สัญจร จ.เลย พวงเพ็ชร จับมือ เกรียง ชงสร้างกระเช้าภูกระดึง

ครม.สัญจร จ.เลย พวงเพ็ชร จับมือ เกรียง ชงสร้างกระเช้าภูกระดึง

View icon 47
วันที่ 3 ธ.ค. 2566 | 19.38 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
“พวงเพ็ชร” จับมือ “เกรียง” ชง ครม.สัญจร สร้างกระเช้า ภูกระดึง จ.เลย หลังรอคอยกว่า 30 ปี ดันท่องเที่ยว ทุกมิติพร้อม เร่งแก้ แล้ง - ท่วม ซ้ำซาก

ภูกระดึง จ.เลย วันนี้ (3 ธันวาคม 2566) เวลา 14.00 น. นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปยัง จ.เลย ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของ จ.เลย โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดเลย 3 ท่าน คือ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส. เขต 1 นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ส.ส. เขต 2 นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ ส.ส. เขต 4 ร่วมคณะ มีนายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ

โดยก่อนการประชุม คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ จังหวัดเลย รอต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อฝากขอบคุณไปยังนายกรัฐมนตรี  ที่ได้มีการอนุมัติเงินอุดหนุนเยียวยาค่าตอบแทนแก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ทั่วประเทศ จากนั้นคณะได้เยี่ยมชมประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

ในส่วนของการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของพื้นที่ จ.เลย ที่ประชุมได้นำเสนอศักยภาพของจังหวัดที่สอดรับกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่ง จ.เลย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลากหลาย เช่น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ ดัน กระเช้า สำเร็จในยุคนี้ ตามนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้ให้ทุกพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดเลย ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพ จึงอยากให้ทางจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในรูปแบบ Festival ดึงจุดเด่นของพื้นที่มาดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างอัตลักษณ์ของจังหวัด หา Soft Power ที่สามารถพัฒนาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างได้  ซึ่งปัจจุบัน จ.เลย มีแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวหลายด้าน เช่น โครงการการปรับปรุงและพัฒนาสนามบินเลย โครงการก่อสร้างทางหลวง-เส้นทางจราจร โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้า โครงการสร้างอาชีพวิถีชุมชนเลย เป็นต้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกำชับให้จังหวัดติดตามการแก้ปัญหายาเสพติด และการแก้หนี้นอกระบบอย่างจริงจัง ซึ่ง จ.เลย มีผู้ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ 239 ราย มูลหนี้รวมกว่า 10 ล้านบาท ทางจังหวัดให้แต่ละอำเภอมีการตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำอำเภอ และตั้งศูนย์ประจำจังหวัดเพื่อรวบรวมและประมวลผลการให้ความช่วยเหลือ

จากนั้น เวลา 15.40 น. คณะได้เดินทางไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เลย (สวท.เลย) เพื่อติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารทำการหลังใหม่ พร้อมทั้งการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ จำนวน 7 หลัง โดยมี นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และมีอายุการใช้งานมานานกว่า 50 ปี