พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร

View icon 134
วันที่ 6 ธ.ค. 2566 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางสาวประทุมรัตน์ พบสระบัว เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค (บ้านบางแค1) เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566

บ้านบางแค 1 ตั้งขึ้นเมื่อปี 2496 เป็นสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐ โดยอุปการะผู้สูงอายุสัญชาติไทย อายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ประสบปัญหาขาดผู้อุปการะ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ไม่มีที่อยู่อาศัยให้มีที่พักพิง มีอาหารบริโภคตามหลักโภชนาการ มีสุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี  ปัจจุบันมีผู้สูงอายุ ในความดูแล 227 คน

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พันตำรวจเอก อนุวัติ พิชาดุลย์ เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบแก่เด็ก และเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้วยทรงห่วงใย มีพระราชประสงค์ให้เด็กและเจ้าหน้าที่ มีโภชนาการที่ดี สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปัจจุบัน มีเด็กเล็กที่ประสบปัญหาสังคม ถูกทอดทิ้งและครอบครัวเลี้ยงดูไม่เหมาะสม อยู่ในความดูแลเป็น เด็กหญิง 77 คน เด็กชาย 98 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง