องคมนตรี ติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดเพชรบุรี

View icon 259
วันที่ 10 ม.ค. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ศาลาหมู่บ้าน บ้านเขาอ่างแก้ว อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ และคณะ ไปติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมี 104 โครงการ ครอบคลุมด้านการเกษตร แหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ

โดยปี 2522 ได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรกลัดหลวง น้อมนำแนวคิดวิธีการสหกรณ์มาเป็นกลไกสร้างความเข้มแข็งให้ราษฎรในระดับครัวเรือน ช่วยเหลือราษฎร 226 ราย ให้มีที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ทำให้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรและชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ที่ไม่มีที่ดินทำกินและทำไร่เลื่อนลอย จึงมีพระราชดำริให้หน่วยราชการจัดหาพื้นที่ว่างเปล่าให้ราษฎรทำกินในรูปแบบสหกรณ์ โดยให้สิทธิครอบครองชั่วลูกชั่วหลาน แต่ไม่ให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ ในปี 2563 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้บริหารจัดการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์แบ่งตามพื้นที่สองจังหวัด

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ (ป่าเด็ง-ป่าละอู) ในระยะแรกสร้างเป็นฝายทดน้ำ และในปี 2530 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้สร้างอ่างเก็บน้ำ แล้วเสร็จในปี 2533 ปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ช่วยเหลือราษฎร 200 ครัวเรือน ให้มีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร เช่น การปลูกทุเรียน ได้ผลผลิตดี สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคง