สงกรานต์ปี 67  หยุดยาว 5 วันรวด

สงกรานต์ปี 67 หยุดยาว 5 วันรวด

View icon 203
วันที่ 13 ก.พ. 2567 | 12.38 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
เฮ! สงกรานต์ หยุดยาว 5 วันรวด ครม.เพิ่มวันหยุดราชการ ศุกร์ที่ 12 เมษายน เป็นกรณีพิเศษ

วันนี้ (13 ก.พ.67) คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2567 ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังนี้

  1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปี 2567
  2. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว (ตามข้อ 1) ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยราชการนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน
  3. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงานพิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การจราจรเกิดความหนาแน่นและติดขัด ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จึงเห็นควรกำนหดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2567 เพิ่มเติม จำนวน 1 วัน คือ วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 ทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน รวม 5 วัน (วันศุกร์ที่ 12 - วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567)

อย่างไรก็ตามทำให้ภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี 2567 มีจำนวนวันหยุดรวมทั้งสิ้น 21 วัน ดังนี้

1) วันขึ้นปีใหม่ วันจันทร์ที่ 1 มกราคม
2) วันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์
  (วันหยุดชดเชย) วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์
3) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันเสาร์ที่ 6 เมษายน
  (วันหยุดชดเชย) วันจันทร์ที่ 8 เมษายน
4) วันหยุดราชการที่จะกำหนดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ วันศุกร์ที่ 12 เมษายน
  (เสนอในครั้งนี้)
5 - 7) วันสงกรานต์ (รวม 3 วัน)วันเสาร์ที่ 13 - วันจันทร์ที่ 15 เมษายน
  (วันหยุดชดเชย) วันอังคารที่ 16 เมษายน
8) วันฉัตรมงคล วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม
  (วันหยุดชดเชย) วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม
9) วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม
10) วันวิสาขบูชา วันพุธที่ 22 พฤษภาคม

11) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน
12) วันอาสาฬหบูชา วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม
13) วันเข้าพรรษา วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม
  (วันหยุดชดเชย) วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม
14) วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชาราลงกรณ พระวชิรเกล้า
  เจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม
  (วันหยุดชดเชย) วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม
 15) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม
16) วันนวมินทรมหาราช วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม
  (วันหยุดชดเชย) วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม
17)  วันปิยมหาราช  วันพุธที่ 23 ตุลาคม
18) วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 และวันพ่อแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม
19) วันรัฐธรรมนูญ วันอังคารที่ 10 ธันวาคม
20) วันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม
21) วันสิ้นปี วันอังคารที่ 31 ธันวาคม