วัน อยู่บำรุง ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

วัน อยู่บำรุง ได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

View icon 59
วันที่ 13 ก.พ. 2567 | 14.48 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ครม. เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี และการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ

นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (13 ก.พ.67)  มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ การแต่งตั้ง ที่สำคัญดังนี้

1. นายวัน  อยู่บำรุง  และ นายบุญจง  วงศ์ไตรรัตน์  เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

2. แต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 11 คน ดังนี้
1.นายศุภวุฒิ  สายเชื้อ     ประธานสภา
2.นายกงกฤช  หิรัญกิจ     กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
3.นายกฤษณะ  วจีไกรลาศ    กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
4.คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
5.นายปิยะมิตร ศรีธรา   กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
6.นายวิษณุ  อรรถวานิช   กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
7.นางสาวรัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
8.นายสมประวิณ  มันประเสริฐ  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
9.นายสุพจน์  เตชวรสินสกุล  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
10.นายอารีย์  ชวลิตซีวินกุล  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
11.นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ   กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

3. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ รวม 10 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากขอลาออก ดัวนี้
1.พลเอก  สุพจน์  มาลานิยม   ประธานกรรมการ
2.นายอนุกูล  ปีดแก้ว    กรรมการอื่น (ผู้แทน พม.)
3.นายสมมาตร  มณีหยัน   กรรมการอื่น (ผู้แทน พม.)
4.นายเดชบุญ  มาประเสริฐ   กรรมการอื่น
5.นายมณเฑียร  อินทร์น้อย   กรรมการอื่น
6.นายสมิทธิ  ดารากร ณ อยุธยา   กรรมการอื่น
7.นายอณุศาสณ์  อรรถวิทยา   กรรมการอื่น
8.นายอดิศร  นุชดำรงค์    กรรมการอื่น
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  จำรัสจรุงผล  กรรมการอื่น
10.นางสาวอุษณี  กังวารจิตต์   กรรมการอื่น

4. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำนวน 7 คน แทนกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ดังนี้
1.นางศรัณยา  สุวรรณพรหม    (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร)
2.พันตำรวจ พัฒน์เชษฐ์  อุ่นอนันต์   (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร)
3.นายชุติเดช  มีจันทร์
4.นายพรชัย  อินทร์สุข
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูมิศิษฐ์  มหาเวสน์ศิริ
6.นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ
7.นายอนุกูล  พฤกษานุศักดิ์

5. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา รวม 7 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขอลาออก ดังนี้
1.นายสมเกียรติ  ประจำวงษ์    ประธานกรรมการ
2.นายอภัย  สุทธิสังข์     กรรมการอื่น (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
3.นายดนัย  วิจารณ์     กรรมการอื่น (ผู้แทนกระทรวงการคลัง)
4.พลเอก นิธิ  จึงเจริญ     กรรมการอื่น
5.พลตำรวจตรี วรากร  อยู่อย่างไท  กรรมการอื่น
6.พลตำรวจตรี มนตรี  แป้นเจริญ   กรรมการอื่น
7.นายสมบูรณ์  เอื้ออัชฌาสัย    กรรมการอื่น

6. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้พ้นตำแหน่งจากตำแหน่งตามวาระ  จำนวน 6 คน  ดังต่อไปนี้
          1.นายณปกรณ์  ธนสุวรรณเกษม    ประธานกรรมการ
          2.นายธนา  โพธิกำจร     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
          3.นายอภิรัต  ศิรินาวิน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
          4.นายวุฒิรักษ์  เดชะพงษ์พันธุ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ และทรัพยากรบุคคล
          5.นายฉัตรชัย  ธนาฤดี     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผลและ
การบริหารความเสี่ยง
          6.นายเทพรัตน์  พิมลเสถียร    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเทคโนโลยีดิจิทัล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง