ปิดจบหนี้นอกระบบ ออมสินเปิดกู้ได้สูงสุด 20,000 บาท/ราย

ปิดจบหนี้นอกระบบ ออมสินเปิดกู้ได้สูงสุด 20,000 บาท/ราย

View icon 13.3K
วันที่ 15 ก.พ. 2567 | 16.27 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ปิดจบปัญหา “หนี้นอกระบบ” ปลดหนี้ได้เลย ออมสินปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนได้นาน

จากกรณีมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดำเนินมาตรการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ ตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1% ปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธนาคารออมสิน ได้ออกผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อช่วยเหลือและรองรับลูกหนี้นอกระบบ” ให้กู้สูงสุด 20,000 บาท/ราย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1% ต่อเดือน ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก ผ่อนชำระ 36 งวด โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้กู้

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินงวดแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

- เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย ผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการ เป็นต้น

- เป็นผู้ลงทะเบียนในโครงการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบของรัฐบาล

- เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

- ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

2.หลักประกัน

ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

3.เอกสารประกอบการกู้ยืม

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- หลักฐานการเป็นผู้ลงทะเบียนโครงการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบของรัฐบาล
- หลักฐานแสดงมูลหนี้นอกระบบ
- เอกสารแสดงรายได้/การประกอบอาชีพ

ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ และต้องทำนิติกรรมให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

ขอบคุณข้อมูลจากธนาคารออมสิน 

65cddcc3247ff3.28126376.jpg