Green Report : เขตแนวที่ดินของรัฐ One Map คำตอบพิพาทที่ดินเขาใหญ่ ?

View icon 77
วันที่ 26 ก.พ. 2567 | 12.43 น.
7 สีช่วยชาวบ้าน
แชร์
7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต ตามประเด็นใหญ่ที่เป็นข้อพิพาทการใช้ที่ดินที่เขาใหญ่ ระหว่างพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ และ ส.ป.ก. ซึ่งผู้ที่จะชี้ขาดนอกจากกรมแผนที่ทหาร อีกฝ่ายก็คือคณะกรรมการ One Map

ขั้นตอนตรวจสอบแนวเขตของกรมแผนที่ทหาร จะสอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตามพระราชกฤษฎีกาเขตอุทยานฯ ปี 2505 และแผนที่แนบท้าย 938 หมุด ร่วมกับแนวเขต ส.ป.ก. ปี 2534 เพื่อให้ทราบแนวเขตของอุทยานฯ แต่ท้ายที่สุดแล้วต้องเข้าคณะทำงานปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ และคณะอนุกรรมการ One Map พิจารณา

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หารือวาระเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหา กำชับยึดตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน 13 ข้อ พื้นที่ทับซ้อน

กรณีนี้หากพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ 6 อุทยานแห่งชาติฯ ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ดูจากพื้นที่ว่าหากไม่สมควรนำไปปฏิรูปที่ดิน และออกหลังการประกาศอุทยานฯ ให้ใช้แนวเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นหลัก

คาดว่า 2-3 สัปดาห์ จะได้ข้อมูลพื้นที่พิพาท ส่วนเขาใหญ่ทั้งแปลงจะใช้เวลา 2 เดือน

ส่วนความคืบหน้า One Map ทั้งประเทศ 7 กลุ่ม เสร็จแล้ว 4 กลุ่ม 44 จังหวัด ขณะนี้กำลังดำเนินการในพื้นที่ภาคใต้

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้