เปิดแผนซื้ออาวุธ 10 ปี กองทัพอากาศ ซื้อเครื่องบินรบ 1 ฝูงบิน ระบบป้องกันภัยทางอากาศ โดรน เครื่องบิน และ เฮลิคอปเตอร์รับส่งวีไอพี

เปิดแผนซื้ออาวุธ 10 ปี กองทัพอากาศ ซื้อเครื่องบินรบ 1 ฝูงบิน ระบบป้องกันภัยทางอากาศ โดรน เครื่องบิน และ เฮลิคอปเตอร์รับส่งวีไอพี

View icon 85
วันที่ 29 ก.พ. 2567 | 16.23 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กองทัพอากาศ เตรียมจัดหายุทโธปกรณ์ รับมือภัยธรรมชาติรุนแรง โรคอุบัติใหม่ ความขัดแย้ง และ ดุลยภาพระหว่างมหาอำนาจ

วันนี้ (29ก.พ.67) ในงานสัมมนาวิชาการ RTAF Symposium 2024  ที่ กองทัพอากาศจัดขึ้น ได้เผยแพร่สมุดปกขาวกองทัพอากาศ พ.ศ.2567 ( RTAF White paper 2024)  ประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ไทยจะเผชิญถึงปีพ.ศ. 2580  เช่น การรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจ ภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง โรคอุบัติใหม่อาชกรรมทางไซเบอร์ ความขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐ เป็นต้น  พร้อมประเมินกำลังรบที่ต้องการ โดยมุ่งเน้นการจัดหายุทโธปกรณ์ในลักษณะของการชดเชยหรือแลกเปลี่ยน(military offset) ในกรณีที่เป็นโครงการจัดหาที่มีมูลค่าสูง ,การจัดหาเครื่องบินหรือยุทโธปกรณ์อื่นๆนั้น ยังสามารถฝึกร่วมผสมกับ สหรัฐฯ จีน รัสเซียและอินเดียด้วย พร้อมทั้งการจัดหา ระบบป้องกันภัยทางอากาศตามแนวคิดการปฎิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนการปฎิบัติการทางทะเล การพัฒนากำลังรบบนพื้นฐานของการปฎิบัติการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

และ ยังมีความต้องการอากาศยานและยุทโธปกรณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งทหารและพลเรือน,ยุทโธปกรณ์หลักที่ไม่ถูกจำกัดเงื่อนไขในการใช้งานจากกฎหมายควบคุมยุทโธปกรณ์ของประเทศผู้ผลิต,ยุทโธปกรณ์ที่สามารถผลิตและใช้งานได้ภายในประเทศ  พร้อมทั้งการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงฟอสซิล

ทั้งนี้ สมุดปกขาวกองทัพอากาศ ได้แจกแจงตารางแผนการพัฒนากองทัพอากาศทุกมิติ หรือ All domains project )โดยกำหนดเป็นแผนงบประมาณปี 2568 -2577 โดยระบุว่า ในงบประมาณ 2568 กองทัพอากาศมีความต้องการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนแบบที่ 19 หรือ บ.ข.19/ก (F-16)ฝูงบิน 102 กองบิน 1 เนื่องจากครบอายุการใช้งานโดยจัดหาจำนวน 1 ฝูงบินพร้อมอุปกรณ์เครื่องช่วยเหลืออะไหล่ระบบอาวุธอุปกรณ์สนับสนุนการบินและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง โครงการวิจัยพัฒนา กองทัพอากาศยังได้ทำโครงการ ต่อเนื่องในปี 2580 ถึง 2589 ในการจัดหาทดทดแทนเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19 F-16 ฝูงบิน 403 กองบิน4ตาคลี เนื่องจากครบอายุการใช้งานจำนวน 1 ฝูงบิน อีกด้วย

อีกทั้ง ยังมีความต้องการการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยกลาง,โครงการวิจัยพัฒนาระบบอาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์ฟื้นฟูอากาศ,การจัดหาระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ , โครงการจัดหาเครื่องบินรับส่งบุคคลสำคัญทดแทน บล.19 (A340-500) โครงการจัดหาเฮริลคอปเตอร์ขนาดกลางรับส่งบุคคลสำคัญ,โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นT-50/Th ,โครงการผลิตM solarx สำหรับภารกิจป้องกันฐานบิน,โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ อากาศยานไร้คนขับ(satcom) ,โครงการวิจัย kamikaze ,โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบป้องกันภัยทางอากาศหาดใหญ่,โครงการวิจัยและพัฒนาเรดาร์เคลื่อนที่ ,โครงการพัฒนาระบบฝึกปฏิบัติการและทดลองทางไซเบอร์ด้วย