องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นวันที่สอง

View icon 132
วันที่ 1 มี.ค. 2567 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พร้อมด้วย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นวันที่ 2 โดยรับฟังการบริหารและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้านกิจการนักศึกษา จากคณะผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัยและคณะ รวมทั้ง ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษา เพื่อยกระดับการเพิ่มศักยภาพ และสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาให้มีความโดดเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาผนวกกับแผนพัฒนากำลังคนของประเทศ มาตรฐานการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มาจัดทำเป็นแผนกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ.2565-2569 เพื่อสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งทักษะวิชาการและทักษะชีวิต

จากนั้น องคมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ มุ่งเน้นการเห็นคุณค่าอดีต เข้าใจปัจจุบัน เพื่อวางแผนอนาคตในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของตน ตลอดจนให้การศึกษาสร้างคนไทยให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ มีระเบียบวินัยและเป็นพลเมืองดี ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ข่าวอื่นในหมวด