นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 12

View icon 133
วันที่ 3 เม.ย. 2567 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ห้องประชุมหนุมาน 1 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดโครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 12 พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ประสบการณ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน" แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ

โครงการนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. โดยสถาบันอนุชิตพิพรรธน์ จัดขึ้นเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้นำองค์กรในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้เพื่อช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง โดยรุ่นที่ 12 มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งบุคลากรเข้าอบรมฯ ระหว่างวันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 รวม 51 คน โดยจะได้รับความรู้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง รับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ

ข่าวอื่นในหมวด