นิด้าโพลเผยคนส่วนใหญ่มองผู้สูงอายุน่าเคารพ เป็นที่พึ่งให้ลูกหลาน

นิด้าโพลเผยคนส่วนใหญ่มองผู้สูงอายุน่าเคารพ เป็นที่พึ่งให้ลูกหลาน

View icon 74
วันที่ 14 เม.ย. 2567 | 11.26 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ผู้สูงอายุไทย 2567 ผลสำรวจนิด้าโพลพบคนส่วนใหญ่มองผู้สูงอายุน่าเคารพ เป็นที่พึ่งให้ลูกหลาน อีก 53 % มองว่าผู้สูงอายุสามารถทำงานหารายได้เลี้ยงดูตนเอง

เนื่องในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ตรงกับวันผู้สูงอายุ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ (Center for Aging Society Research – CASR) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจของประชาชน เรื่อง “ภาพลักษณ์ผู้สูงอายุไทย 2567”  ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 26-27 มี.ค.67 จากประชาชนที่มีอายุระหว่าง 30-59 ปี กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุไทย

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของผู้สูงอายุไทย ในประเด็นต่าง ๆ พบว่า

1 ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่น่าเคารพ ตัวอย่าง ร้อยละ 88.17 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 11.83 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
2 ผู้สูงอายุสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับลูกหลานได้ ตัวอย่าง ร้อยละ 86.18 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 13.82 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
3 ผู้สูงอายุสามารถเป็นที่พึ่งให้ลูกหลาน ตัวอย่าง ร้อยละ 83.97 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 16.03 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
4 ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตแจ่มใส ไม่ซึมเศร้า ตัวอย่าง ร้อยละ 74.81 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 25.19 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย

661b5cf9231cc7.45573413.PNG

5 ผู้สูงอายุมีเพื่อนฝูง ไม่เหงา ไม่เก็บตัว ตัวอย่าง ร้อยละ 73.82 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 26.18 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
6 ผู้สูงอายุมีความจำดี สามารถรับรู้ได้ดี ตัวอย่าง ร้อยละ 69.62 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 30.38 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
7 ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตัวอย่าง ร้อยละ 67.63 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 32.37 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย
8 ผู้สูงอายุสามารถทำงานหารายได้เลี้ยงดูตนเอง ตัวอย่าง ร้อยละ 53.36 ระบุว่า เห็นด้วย และร้อยละ 46.64 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง