สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่จังหวัดจันทบุรี

View icon 132
วันที่ 20 เม.ย. 2567 | 20.04 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายฐากูร พานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพสัตว์ สุขภาพคน การจัดการปัญหาสุนัขในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ครูผู้สอนด้านสุขศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้แทนชุมชน ร่วมอบรมประมาณ 150 คน

ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรี มีข้อมูล ประชากรสุนัขและแมว รวมกว่า 160,000 ตัว ผ่าตัดทําหมันแล้ว 1,657 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วกว่า 160,000 โด๊ส โดยทางจังหวัดฯ มีศูนย์พักพิงสุนัขและแมวจรจัด 2 แห่ง คือ ส่วนของภาคเอกชนในอําเภอท่าใหม่ และของภาครัฐ ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรเทศบาลตําบลปากน้ำแหลมสิงห์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง