ภาคอสังหาริมทรัพย์ เผชิญความท้าทายรอบด้าน

View icon 114
วันที่ 20 เม.ย. 2567 | 23.22 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 นี้ยังต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้านทั้งภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ภาระหนี้สินภาคครัวเรือน ราคาสินค้าสูงขึ้นรวมถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้นในรอบ 10 ปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องทำการบ้านอย่างหนัก ทั้งการเปิดโครงการใหม่เพื่อกระตุ้นตลาด อีกทั้งสถาบันการเงินปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสูงถึงร้อยละ 70 ซ้ำด้วยราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1.5 ส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเฉลี่ยร้อยละ 5-10 ทำให้ผู้ประกอบการทุกแห่งต้องปรับตัวตามไปด้วย เช่นการเป็นผู้ช่วยและที่ปรึกษาทางการเงินส่วนตัว เพื่อการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยต่อไป