กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 ไปติดตามการดำเนิน โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ที่จังหวัดลำปาง

View icon 179
วันที่ 16 พ.ค. 2567 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลอากาศเอก สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 กรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ไปติดตามการดำเนิน "โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ เรือนจำกลางลำปาง อำเภอเมือง ซึ่งดำเนินงานเพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังใน 7 ด้าน โดยจัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังชาย-หญิง 1,918 คน สถานพยาบาลเรือนจำ ฯ มีพยาบาลวิชาชีพ และนักจิตวิทยา 4 คน อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ 73 คน มีโรงพยาบาลลำปาง เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ดำเนินงานด้านสุขภาพแก่ผู้ต้องขัง เช่น ตรวจหาเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบซี การคัดกรองมะเร็งในกลุ่มผู้ต้องขังหญิง, ส่วนผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิต 98 คน ได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่อง, การบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติด ใช้อาชีวบำบัด และศาสนบำบัด, ในปี 2566 ได้รับการรับรองว่าเป็นเรือนจำอาหารปลอดภัย ระดับพื้นฐาน และมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังกับโรงพยาบาลแม่ข่าย

ในตอนบ่าย ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลลำปาง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อ โดยตรวจรักษาด้วยระบบ Telemedicine เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ โดยไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาล สามารถรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีห้องรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไป เพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภัย ในปี 2567 รับผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษาแบบไป-กลับ 491 ครั้ง และแบบพักรักษา 72 ครั้ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง