พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1

View icon 231
วันที่ 19 พ.ค. 2567 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1 หรือ Rajabhat Young Leadership Program 2024 ซึ่งเป็นโครงการพิเศษสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 ถึง 19 พฤษภาคม 2567 เพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษา เครือข่ายองค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้ง เป็นการฝึกพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการคน ตลอดจน จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และมีการศึกษาเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อปลูกฝังอัตลักษน์และความภาคภูมิใจในการเป็น "คนของพระราชา" โดยมีนายกสภานักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และนายกสโมสรทุกคณะจากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567 เข้าร่วมฯ จำนวน 376 คน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง