สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล

View icon 340
วันที่ 20 พ.ค. 2567 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 18.20 น.  วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลา 10 วัดมกุฎกษัตริยาราม ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากอาการกรวยไตอักเสบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สิริอายุได้ 71 ปี

รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2496 เป็นบุตรของนายลิ่วตันเชียง และนางเงิ้นเฮี้ย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับราชการเป็นอาจารย์ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี 2525 และเกษียณอายุราชการในปี 2556

รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ มีโอกาสได้เรียนร่วมชั้นเรียนเดียวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ยังได้ทำงานด้านหนังสือถวายฯ เป็นผู้หนึ่งที่ช่วยจัดเตรียมต้นฉบับหนังสือพระราชนิพนธ์สารคดีเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศและหนังสือพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนบางเล่ม รวมทั้ง เป็นผู้รวบรวมหลักในการจัดทำหนังสือ "เรียงร้อยบรรณรัตน์ บรรณานุกรมและดรรชนีพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" และหนังสือมณีพลอยร้อยแสง รวมพระราชนิพนธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรองในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ เป็นผู้มีความรู้ดียิ่งด้านประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก เป็นที่รู้จักนับถือในแวดวงวิชาการ มีสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และสมาคมทางวิชาการหลายแห่ง เชิญเป็นวิทยากรและเป็นกรรมการในคณะทำงานทางวิชาการ  ทั้งยังเขียนหนังสือวิชาการและสารคดีที่ให้ความรู้แก่คนทั่วไปหลายเล่ม, หนังสือด้านประวัติศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจไทย รวมทั้ง เขียนบทให้แก่รายการสารคดีทางโทรทัศน์ ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง