องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ 4 (หนกลาง)

View icon 144
วันที่ 23 พ.ค. 2567 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา "เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย" ครั้งที่ 4 (หนกลาง) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงเจริญสืบไปในจังหวัดสำคัญของแต่ละภูมิภาค

การเทศนาธรรม 2 ธรรมาสน์ เป็นการเทศน์ปุจฉาวิสัชนา คือ พระรูปหนึ่งเป็นผู้ถาม พระรูปหนึ่งเป็นผู้ตอบ โดยถามกันในเรื่องธรรมและเรื่องอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์นั้น ๆ เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล เป็นการสืบสานพระราชดำริในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสศึกษาพุทธธรรมชั้นสูง ซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรม แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทอย่างไม่ผิดเพี้ยน