สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล

View icon 762
วันที่ 26 พ.ค. 2567 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 17.27 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม พระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากอาการกรวยไตอักเสบ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สิริอายุได้ 71 ปี

รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2496 เป็นบุตรของนายลิ่วตันเชียง และนางเงิ้นเฮี้ย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และโท ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับราชการเป็นอาจารย์ที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อปี 2525 เกษียณอายุราชการปี 2556 โดยเคยเรียนร่วมชั้นเรียนเดียวกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงช่วยเหลือด้านต่าง ๆ มาตั้งแต่ยังเป็นนิสิตต่อเนื่องจนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิต

รองศาสตราจารย์ศุภรัตน์ ตั้งใจทำงานด้านหนังสือถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยความจงรักภักดีเป็นผู้ที่ช่วยจัดเตรียมต้นฉบับหนังสือพระราชนิพนธ์สารคดีเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศบางเล่ม และหนังสือพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีน เป็นผู้สนใจรวบรวมพระราชนิพนธ์และปาฐกถาทรงแสดงให้เป็นหมวดหมู่และจัดพิมพ์เผยแพร่แก่สาธารณชน โดยรวบรวมพระราชนิพนธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2510-2533 ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรือพิมพ์ในสื่อต่าง ๆ มารวมเป็นเล่มชื่อว่า มณีพลอยร้อยแสง เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญให้นักวิชาการวรรณกรรมไทย ทั้งยัง มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ไทยและเอเชียตะวันออก เมื่อทำงานที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ร่วมเขียนตำราประวัติศาสตร์ไทย เศรษฐกิจไทย และไทยศึกษา เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาด้านภาษาจีนในระบบการศึกษาทางไกลให้มหาวิทยาลัย เคยเป็นกรรมการประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และเป็นวิทยากรให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เขียนหนังสือวิชาการและสารคดีให้ความรู้แก่คนทั่วไปหลายเล่ม รวมทั้ง เขียนบทให้กับรายการสารคดีทางโทรทัศน์ ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด