บวรศักดิ์ อุวรรณโณ พร้อมอีก 9 ผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ พร้อมอีก 9 ผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่ง กรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

View icon 118
วันที่ 11 มิ.ย. 2567 | 12.44 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 10 ผู้ทรงคุณวุฒิ นั่งตำแหน่งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) คนดังเพียบ “อรรถพล -บวรศักดิ์ –บรรเจิด –ประสาท”  ให้การจัดระเบียบข้าราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วันนี้ (11 มิ.ย.67) น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมาทำหน้าที่ทดแทนกรรมการชุดเก่าที่ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว จำนวน 10 ราย ดังนี้
1.ศาสตราจารย์ชุติมา สัจจานันท์
2.ศาสตราจารย์บรรเจิด สิงคะเนติ
3.ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ
4.ศาสตราจารย์ประสาท สืบค้า
5.ศาสตราจารย์ปานฉัตท์ อินทร์คง
6.ศาสตราจารย์เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต
7.ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์
8.ศาสตราจารย์พิเศษอรรถพล ใหญ่สว่าง
9.นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ
10.นายโอภาส เขียววิชัย

ทั้งนี้ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ ที่ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกจากหลักเกณฑ์ที่สำคัญ คือ ต้องมีการบริหารงานที่เป็นที่ประจักษ์ ประสบผลสำเร็จ และกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการชุดนี้ ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมายหรือด้านการจัดการภาครัฐ เพื่อให้การจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง