คืนผู้สูงอายุ สู่สังคมแรงงาน

View icon 229
วันที่ 21 มิ.ย. 2567 | 20.06 น.
ข่าวภาคค่ำ
แชร์
ข่าวภาคค่ำ - กระทรวงแรงงาน พร้อมผลักดันผู้สูงอายุ กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างถูกต้อง และรับสวัสดิการคุ้มครองตามกฎหมาย

คืนผู้สูงอายุ สู่สังคมแรงงาน
ไทยก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุขั้นสุดยอด" หรือ Super-Aged Society เรียบร้อยแล้ว ทำให้ต้องมีการขับเคลื่อน และส่งเสริมการมีงานทำแก่ผู้สูงอายุ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ผลักดันคืนผู้สูงอายุ สู่สังคมแรงงาน
นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ทางกระทรวงฯ พร้อมผลักดัน ให้ผู้สูงอายุที่เกษียณแล้ว สามารถกลับเข้าสู่สังคมการทำงานในอาชีพที่เหมาะสมกับช่วงวัยและประสบการณ์ ไม่ต้องใช้ทักษะสูง เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงด้านรายได้ เพิ่มบทบาทและคุณค่าของผู้สูงอายุ ด้วยการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ ในด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

ปัจจุบัน กรมจัดหางานมีตำแหน่งงานว่างรองรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 1,200 อัตรา โดยไม่มีข้อกำหนดในเรื่องของวุฒิการศึกษา หากผู้สูงอายุสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดได้ทุกพื้นที่

ตั้งเป้า 5 ปี ผลิตแรงงานสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ขณะที่ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยทิศทางตลาดแรงงานในอนาคต ระบุว่า ทางกระทรวงฯ มีแผนพัฒนากำลังแรงงาน ให้มีฝีมือตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท และเอก

ตั้งเป้า 5 ปีข้างหน้า จะมีแรงงานด้าน EV อยู่ที่ 150,000 คน, ด้าน เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง อยู่ที่ 80,000 คน และด้าน AI อยู่ที่ 50,000 คน ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการผลิตกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง