ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฎ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง จำนวน 4 รูป

View icon 105
วันที่ 9 ก.ค. 2567 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 17.00 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัฎ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง จำนวน 4 รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่ จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา ดังนี้

พระธรรมเมธี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิราลังการ สุนทรญาณสัมปยุต วิสุทธิสีลาจารวิมล โสภณศาสนวรกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดจันทนาราม จังหวัดจันทบุรี มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป

พระธรรมวชิรญาณ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึก ในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรรังษี ปรีชาศาสนกิจบริหาร ปฏิภาณธรรมสาธก วิปัสสนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2567

พระธรรมวิสุทธาจารย์ ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวชิรวิมล โสภณสีลาจารนิวิฐ ปริยัติกิจสุพิธาน พิศาลธรรมโกศล มงคลศาสนธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พุทธศักราช 2567

พระธรรมวชิรสุธี ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรสุทธาจารย์ ไพศาลธรรมธารี ศรีพุทธพยากรณ์ สุนทรปริยัติวรกิจ พิพิธศาสนาภารธุราทร ธรรมยุติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พุทธศักราช 2567

ข่าวอื่นในหมวด