รัฐบาลจัดใหญ่ 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

รัฐบาลจัดใหญ่ 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

View icon 100
วันที่ 11 ก.ค. 2567 | 13.55 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ ( 11 ก.ค.67)  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลได้เลือก 10 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข จะมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด

668f83c45af351.38271042.jpg

โครงการที่ 1 ยกระดับสวนสาธารณะบึงหนองบอน และ Pocket Parks 72 แห่ง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะพัฒนาสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 2 แห่ง ได้แก่ สวนหลวง ร.9 ประมาณ 500 ไร่ และสวนสาธารณะบึงหนองบอน รวมกันกว่า 1,144 ไร่  ทั้งนี้ รัฐบาลจะขอพระราชทานชื่อสวนสาธารณะแห่งนี้ ว่า “สวนหลวง ร.10” ต่อไป รวมถึงการสร้างพื้นที่สาธารณะเปิดโล่ง หรือ Pocket Parks จำนวน 72 แห่ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงพื้นที่พักผ่อนแบบเปิดโล่งได้ใกล้บ้านเดิน 10 – 15 นาที

668f841727dfc4.47301273.jpg

โครงการที่ 2 ปลูกป่า72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า ตั้งเป้าหมายปลูกทั่วประเทศมอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก

668f847bed06a7.56817196.jpg

โครงการที่ 3 แหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง

668f84e3a22dc8.40422073.jpg

โครงการที่ 4 โครงการ “10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข

668f85410b74a7.99119064.jpg

โครงการที่ 5 โครงการพัฒนา 72 สายน้ำอย่างยั่งยืน มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขุดลอกคลองและอ่างเก็บน้ำ 72 แห่ง

668f85e84ea247.52177530.jpg

โครงการที่ 6 ยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒน์ และหน่วยบริการปฐมภูมิ 72 แห่ง ยกระดับคุณภาพการให้บริการและการ

668f875c56fd01.18548678.jpg

โครงการที่ 7 พัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย กระทรวงกลาโหมได้เสนอการดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ การจัดหาที่ดินที่เป็นพื้นที่ของเหล่าทัพทั่วประเทศ รวมจำนวน 72,000 ไร่ สำหรับจัดสรรให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการเป็นที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย รวมถึงได้รับเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 720 หลัง และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 720 หลัง

668f87b1f1c543.84033675.jpg

โครงการที่ 8 บริจาคโลหิต 10,000,000 CC มอบสภากาชาดไทย เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วประเทศ

668f899dd374b9.75808539.jpg

โครงการที่ 9 จัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000 ชุด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะจัดหากายอุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ

668f89fd351b50.28668514.jpg


โครงการที่ 10 “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีน้ำสะอาดในการอุปโภคและบริโภค รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะที่ดี มอบกระทรวงมหาดไทย

668f8a6a741e19.65750231.jpg

ข่าวที่เกี่ยวข้อง